DUYURULAR
DUYURULAR
Makine-Teçhizat alımlarında KDV İstisnası hk.

Sayın Katılımcımız,

Sanayi Sicil Belgesi mevcut olan Üretim ve İmalat Sanayi İşletmeleri için Makine-Teçhizat alımlarında KDV İstisnası 2023 yılına kadar uzatıldı!

Daha önce 31/12/2019 tarihine kadar Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere temin edilen yeni makina ve teçhizat için sağlanan KDV istisnası süresi; 24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Teşviklerin geçerli olduğu Makine ve Teçhizat Listesine (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesi ile belirlenen)  https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbgvlAzjP0xOH6Gbyw9Q  linkinden erişebilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?    

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesini haiz mükellefler, münhasıran İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2022 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat alımları için yararlanabilir.

İlgili Kanun Hükümleri

Teşvik Kapsamı

İlgili Kanun Maddeleri

3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 39. Maddesi

Makine ve Teçhizat için KDV İstisnası

7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 8. Maddesi

3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 39. Maddesi

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

 

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

 

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.